Welcome

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO TƯ VẤN VỀ QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ
Công ty TNHH Đào tạo tư vấn về Quản lý đầu tư được thành lập ngày 19 tháng 01 năm 2001 theo đăng ký kinh doanh số 0102004082  do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Tên giao dịch : Investment Management - Training and Consulting Company Ltd.. Tên viết tắt : IMCT Co.,Lt.

Lĩnh vực hoạt động chính

Dịch vụ tư vấn cho các dự án ODA  • Tăng cường thể chế và nâng cao năng lực
• Môi trường và tái định cư
• Cơ sở hạ tầng, cấp thoát nước
• Nghiên cứu và đánh giá về tác động của biến đổi khí hậu
• Xóa đói giảm nghèo
• Phát triển nông nghiệp và nông thôn
• Dịch vụ tư vấn thực hiện theo yêu cầu
Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp • Mua bán và sát nhập
• Tư vấn quản lý doanh nghiệp
• Tái cấu trúc doanh nghiệp
• Dịch vụ tài chính doanh nghiệp
• Lập chiến lược và kế hoạch kinh doanh
• Dịch vụ định giá doanh nghiệp
• Dịch vụ thực hiện theo yêu cầu